ความสำคัญของการจัดโต๊ะหมู่บูชาและการจัดโต๊ะหมู่บูชา 7

เชื่อว่าคนไทยเราเกือบทุกคนต้องเคยเห็นหรือคุ้นเคยกับโต๊ะหมู่บูชาเป็นอย่างดี เพราะการจัดโต๊ะหมู่บูชาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง เมื่อมีพิธีสงฆ์ที่ไหนเราก็จะเห็นโต๊ะหมู่บูชาที่นั่นไม่ว่าจะเป็นงานรัฐพิธีหรือพิธีการทั่วไป นอกจากนั้น ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือแม้แต่ในบ้านพักอาศัยของคนทั่วไปก็มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเอาไว้ ที่พบเห็นได้บ่อยคือ การจัดโต๊ะหมู่บูชา 5, การจัดโต๊ะหมู่บูชา 7 และการจัดโต๊ะหมู่บูชา 9

โต๊ะหมู่บูชา (ในอดีตเรียกว่า ม้าหมู่บูชา) คือ กลุ่มโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูปหรือสิ่งที่เราสักการะ มีเครื่องบูชาเป็นสิ่งประกอบ การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูของผู้ที่สักการะต่อผู้ที่มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ความสำคัญของการจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่พุทธศาสนิกชนควรรู้

  • เป็นการย้ำเตือนให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระพุทธคุณ 3 คือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ การจัดโต๊ะหมู่บูชาในศาสนพิธีของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะหมู่บูชา 7 หรือการจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่อื่น ๆ ก็เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามคติความเชื่อของชาวพุทธเปรียบเสมือนพระองค์ท่านเสด็จมาเป็นประธานในพิธีนั้น ๆ เพื่อให้มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  • เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงออกถึงความเคารพความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชา 7 ที่นิยมจัดไว้ในบ้าน บางบ้านอาจจะนำรูปบรรพบุรุษมาเก็บไว้บริเวณโต๊ะหมู่ด้วยเพื่อสักการะ
  • เป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเชิงช่าง การจัดโต๊ะหมู่บูชา 7 หรือการจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่อื่น ๆ โต๊ะที่ใช้ได้รับการออกแบบรูปทรง ลวดลาย ให้มีความเหมาะสมและสวยงามในการใช้งาน ทั้งได้รับการตกแต่งให้วิจิตรมากขึ้นด้วยการฉลุ การฝังมุก หรือการลงรักปิดทอง นอกจากนั้น การจัดพานพุ่ม การร้อยดอกไม้ หรือการจัดแจกันดอกไม้ ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาและความสามารถเชิงช่างของไทย

วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา 7 สำหรับบ้านและงานศาสนพิธี

  • การจัดโต๊ะหมู่บูชา 7 สำหรับตั้งในบ้าน จะต้องมีเครื่องบูชาอย่างน้อย 3 อย่าง คือ กระถางธูป 1 กระถาง, เชิงเทียน 1 คู่, แจกันดอกไม้ 1 คู่ บางบ้านอาจจะมีการถวายน้ำสะอาด อาหารคาวหวานหรืออื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นกับสิ่งที่เราบูชาและความเชื่อส่วนบุคคล
  • การจัดโต๊ะหมู่บูชา 7 สำหรับงานศาสนพิธี มีเครื่องบูชา 4 อย่างคือ กระถางธูป 1 กระถาง, เชิงเทียน 4 คู่, พานดอกไม้หรือพานพุ่ม 5 พาน และแจกัน 1 คู่ โดยต้องจัดวางเครื่องบูชาต่าง ๆ ให้สมดุลและสวยงาม

ครั้งต่อไปที่ได้เห็นโต๊ะหมู่บูชา เราคงรู้แล้วว่ามีความหมายและความสำคัญอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้าง บางสิ่งบางอย่างเราเห็นอยู่บ่อย ๆ หรืออยู่ใกล้ตัวซะจนเราอาจหลงลืมไปว่าสิ่งนั้นมีค่าและความสำคัญมากขนาดไหน อย่าต้องมานั่งเสียใจทีหลังตอนที่ได้รู้ว่าตัวเองได้สูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปแล้ว เพราะอะไรที่เสียไปแล้วยากที่จะกลับคืนมาได้อีกหรือไม่อาจกลับมาได้อีกเลย